Franck Franck Franck

Since 1973

Your partner in demolition.

Renovation and demolition

Demolition with an eye
to renovation

We make sure all the preparatory work is completely, so that the builder can start work with a clean slate. That includes the dismantling of the building, the placement of support beams, the removal of floors and ceilings, … In short: we handle everything thoroughly with an eye to renovation. During this process, we always take the surroundings into account and we take the time to work dust-free and quietly to minimise the nuisance caused.

Renovation and demolition

Demolition with an eye for circular economy

Franck specializes in the dismantling of buildings. The dismantling of a building must be meticulously and with expert knowledge. That is why we use a strict working method with the right expertise.
We dismantle buildings with a view to high-quality reuse of products and materials.

Bron: Vlaanderen circulair: van lineair naar circulair

Bron: Vlaanderen circulair: van lineair naar circulair

Circular materials

The materials that are released during dismantling are offered by us. At Franck, the principles of the circular economy are paramount. In essence it is about materials being reused as much as possible with a high value retention. This way we reduce the environmental pressure, resource scarcity and we save energy.

Contact us for more information about the materials

Renovation and demolition

A team to rely on

We are able to offer this smooth and efficient approach thanks to the experience of our team. Throughout this entire process we cooperate with renowned engineering firms and our project leader provides the necessary support and monitoring until the end of the project. Moreover, all our craftsmen are educated and professionally trained to remove asbestos.

Renovation and demolition

Verbouwen met een nauwkeurige aanpak

Wij zorgen ervoor dat alle voorbereidende werken afgerond zijn zodat de aannemer zijn werken kan aanvangen vertrekkende van een schone lei. Daarbij hoort het ontmantelen van het gebouw, het plaatsen van poutrels, het verwijderen van vloeren en plafonds, … Kortom: wij nemen alles grondig onder handen met het oog op een vlotte renovatie. Tijdens dit proces houden we steeds rekening met de omgeving en nemen we de tijd om stofvrij en geluidsluw te werken om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Project
Van ontvangstkamers naar een landschapskantoor

Van ontvangstkamers naar een landschapskantoor in UZ Gasthuisberg Leuven.

  • Plaatsen stofwanden en -deuren
  • Verwijderen muren en deuren
  • Verwijderen plafonds
  • Verwijderen vloeren
  • ...
Renovation and demolition

Ontmantelingswerken met oog voor circulaire economie

Franck is gespecialiseerd in het demonteren van gebouwen. Het ontmantelen van een gebouw dient minutieus en met kennis van zaken aangepakt te worden. Daarom hanteren we een strikte werkwijze met de juiste expertise.
Wij demonteren gebouwen met het oog op hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en grondstoffen.

Bron: Vlaanderen circulair: van lineair naar circulair

Circulaire materialen

De materialen die vrijkomen tijdens het demonteren, worden door ons aangeboden. Bij Franck staan de principes van de circulaire economie voorop. In essentie gaat het erom dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt worden met een hoog waardebehoud. Hierdoor verminderen we de
milieudruk, grondstoffenschaarste en besparen we energie.
Contacteer ons voor meer informatie over de materialen

Renovation and demolition

Een team
om op te bouwen

Deze vlotte en efficiënte gang van zaken kunnen we aanbieden dankzij ons ervaren team. Doorheen dit volledige proces werken we samen met erkende studiebureaus en zorgt onze projectleider voor een goede begeleiding en opvolging tot het einde van de werken. Bovendien zijn al onze stielmannen geschoold en vakkundig opgeleid om asbest te verwijderen.

My home was completely dismantled by Franck and prepared for the renovation. All agreements were met, the support beams were placed on time and everything was neatly finished. I am very satisfied with the Franck team.

- Tess -
This website makes use of cookies to improve your user experience. By continuing to use this website, you are accepting our cookie policy. More info